Hygiena pitné vody

Hygiena v instalacích pitné vody pro studenou a teplou vodu

„Voda musí téct“, vytváření přesně definovaného provozu hydraulickým vyrovnáním a nuceným průtokem. K tomu nabízí KEMPER pod pojmem „KEMPER KHS (Hygienický systém KEMPER)“ inovační celkovou koncepci pro vytváření a udržení hygieny pitné vody ve studené pitné vodě (SPV) a teplé pitné vodě (TPV). Cíle Kemper KHS jsou:

  • preventivní opatření a zamezení stagnace v systémech pitné vody
  • zabezpečení a udržení jakosti pitné vody v místě odběru podle TrinkwV 2001
  • dodržování hygieny pitné vody hospodárně prováděnými opatřeními proplachování na úseku SPV
  • výpočet, simulace a realizace instalací pitné vody v TPV a CPV

Systém má zajistit, aby v místě odběru mohla být odebírána trvale vysoce jakostní čerstvá voda. Hlavním cílem hygienického systému Kemper je zabránění stagnaci a z ní plynoucího negativního  ovlivnění jakosti pitné vody.

„Stagnací“ se v odborném světě nazývá jedna z podstatných příčin vedoucích k tvorbě zárodků resp. k přeměně pitné vody na vodu nepitnou.

„Stará, nepoužívaná potrubí nebo úseky potrubí řádně nevyužívané využívané podléhají trvalé stagnaci a jsou tak potenciálními zdroji poruch systému pitné vody“.

Většinou se doporučuje oddělit nepoužívaná potrubí od systému pitné vody nebo je pravidelně náležitě propláchnout. Náležitě přitom znamená, že za základ se musí vzít původně plánovaná četnost využívání příp. četnost odběru pitné vody. Pokud k plánované přesně definované spotřebě pitné vody v úsecích potrubí nedochází, může být provoz celého systému pitné vody ochromen původci nemocí.

Podle vyhlášky o pitné vodě (TrinkwV 2001) je pitná voda obecně „vodou pro lidskou potřebu“. Požadavky na místa odběru vody musí provozovatel systému pitné vody dodržet. Požadavky se týkají jak studené pitné vody SPV tak i teplé pitné vody TPV.

Při vyslechnutí odborníků (1) dne 31.3.2004 v Bonnu bylo jasně formulováno:

Povinnost .dodržovat všeobecně uznaná pravidla techniky vyplývá pro provozovatele domovních instalací z vyhlášky TrinkwV, § 4, odstavce 1 ve spojení s § 3 č. 2 písmenem c.

Skutečná dnešní situace

Stagnace existuje a vede k problémům pokud jde o jakost pitné vody. V jednotlivých případech jsou potřebná rozsáhlá opatření proplachování. K udržení hygieny pitné vody ve veřejných budovách a v bytové výstavbě (stav prázdného bytu) se zejména bezprostředně před kolaudačními opatřeními a také obecně periodicky reaktivně nekontrolovaně spotřebovávají  velká množství pitné vody k proplachování systémů pitné vody. Spotřebovaná množství často nejsou známá a jsou nadměrná. Proplachy jsou neúčinné, protože jsou nekontrolované a nejsou v plném rozsahu.

O proplachovacích opatřeních rozhodují zástupci techniky popř. hygieny a ručně je vykonávají pracovníci časově náročným otvíráním a zavítáním armatur v úseku instalace pitné vody jakož i u odběrových armatur. Vznikají tak vysoké provozní a personální náklady na proplachy. Domovní instalace pitné vody jsou hygieniky zařazeny jako potenciální zdroje infekce.

Teplá pitná voda a cirkulace pitné vody (TPV a CPT)

Na úseku teplé pitné vody podporuje Kemper již více než 10 roků „hydraulické vyrovnání cirkulačních systémů“ podle DVGW W 551 a W 553 k docílení nezávadných hygienických podmínek prostřednictvím regulačních armatur. Řešením v systémech TPV k zabránění zvýšeného množství zárodků v oblasti mikrobiologie je udržení teplot teplé vody v rozsahu 55 °C až 60 °C v celém potrubním systému. K tomu se používají statické a tepelně řízené cirkulační-regulační ventily Kemper. Navíc je možné podpořit systém TPV a CPT výpočtovým software a provést simulaci. Hydraulická souhra potrubního systému, cirkulačního čerpadla a regulačních armatur je tak zřejmá již před realizací systému pitné vody nebo také pro již existující systémy TPV a lze ji podle toho hospodárně optimalizovat.

Studená pitná voda (SPV)

Na úseku SPV učinil Kemper další krok směrem „nezávadná hygiena pitné vody“. Hygiena studené pitné vody se dosahuje cílenými programovanými proplachovacími opatřeními ve spojení s nuceným prouděním kruhových potrubních systémů. Na úseku SPV je nejvyšším cílem dodržet „nízké teploty“ v rozsahu do 25 °C a níže, aby se zabránilo zvýšeným množstvím zárodků v oblasti mikrobiologie. Pomocí cílených proplachovacích programů, založených na parametrickém  software vyvinutém firmou Kemper, a vhodné techniky armatur je možné nabídnout nízko temperovanou a tím čerstvou vodu v každém místě odběru.